Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dokumenty - sieć dyrektorów

  • logo projekty unia2
   • Protokół ze spotkania sieci
    współpracy i samokształcenia dyrektorów 
    w dniu 16 czerwca 2014 roku w ramach Projektu „Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim”

W dniu 16 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność lokalnych sieci współpracy i samokształcenia utworzonych w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Otwarcia spotkania dokonał Koordynator Sieci Spójności Edukacyjnej Pan Krzysztof Arbaszewski, który oficjalnie przywitał zgromadzonych gości, a mianowicie dyrektorów szkół i przedszkoli, koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia oraz Pana Dariusza Pomianowskiego – trenera reprezentującego Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, który pełnił rolę moderatora spotkania. Wygłosił wykład na temat spójności edukacyjnej, jej znaczenia oraz korzyści, a następnie zachęcił zebranych gości do podjęcia dyskusji. Podczas spotkania poszukiwano obszarów współpracy, określano szanse, zagrożenia i możliwości, a także przygotowywano strategię negocjacyjną do rozmów z organami prowadzącymi.

W drugiej części spotkania uczestniczyli zaproszeni Przedstawiciele Samorządów Gminnych z powiatu wyszkowskiego, których przywitał Starosta Powiatu Wyszkowskiego – Pan Bogdan Pągowski. W swoim wystąpieniu Starosta podsumował roczny okres działalności projektu oraz zachęcił zebranych do wyrażenia opinii na temat organizowanego wsparcia. Następnie głos zabrali Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia. Każdy z nich przedstawił krótką charakterystykę swojej sieci oraz omówił propozycje działań zmierzających do budowania spójności edukacyjnej w odniesieniu do poszczególnych sieci.

Zebrani goście chętnie podjęli dyskusję zarówno na temat budowy spójności edukacyjnej na poziomie powiatu jak i na temat przebiegu realizacji projektu. Dyrektorzy placówek uczestniczących w projekcie wyrazili zadowolenie z jakości i sposobu organizacji szkoleń. Wskazywali korzyści dla szkoły i uczestników z udziału w projekcie. Realizacja pierwszej oferty przebiegała zgodnie z ich oczekiwaniami, tzn. tematyka szkoleń odpowiadała ich potrzebom, szkolenia były bezpłatne, organizowane w miejscu pracy,   prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Udział w sieciach współpracy i samokształcenia dał im możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych szkół.  

olimpiada 052

olimpiada 056

******

 • Protokół ze spotkania sieci
  współpracy i samokształcenia dyrektorów 
  w dniu 4 kwietnia 2014 roku w ramach Projektu „Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim”

          Spotkanie sieci odbyło się w Zespole Szkól Nr 1 w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 89 w świetlicy szkolnej. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy- członkowie sieci dyrektorów wyłonieni do udziały w Projekcie. Zebraniu przewodniczył Krzysztof Arbaszewski- koordynator sieci. Powitał wszystkich uczestników, omówił założenia i cele spotkania szkoleniowego z udziałem lektora zewnętrznego pani Elżbiety Ostaficzuk.

Cel szkolenia: Rozwijanie umiejętności stosowania metod EWD do badań efektów i procesów edukacyjnych w szkole.

Program :

- Obraz Szkoły na tle ogólnopolskich wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

- Metody porównywania wyników sprawdzianów i egzaminów

- Wykorzystywanie metody EWD do badania efektów nauczania w szkole- trzyletnie wskaźniki EWD

- Koncepcja zastosowania metod EWD do badania efektywności nauczania w zakresie wybranych przedmiotów

- Wykorzystanie Kalkulatora EWD do badania efektywności nauczania w gimnazjum, liceum, technikum

- Wybrane sytuacje w zakresie EWD w szkołach Powiatu Wyszkowskiego

Koordynator omówił ponownie zasady logowania się do sieci oraz zasady funkcjonowania sieci od strony technicznej. Przedstawił treść ankiety ewaluacyjnej, a następnie rozdał ją uczestnikom. Spotkanie przebiegło zgodnie ze scenariuszem przedstawionym uczestnikom. Scenariusz spotkania w załączeniu.

Dyrektorzy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu. Zadawali pytania dotyczące technicznego sporządzania wykresów obrazujących wskaźniki EWD na osi. Badali samodzielnie obszary trzyletnich wskaźników EWD na wybranych przykładach. Poznali odpowiednie strony internetowe i metody uzyskiwania informacji o EWD  w odniesieniu do własnych szkół i gmin. Z zainteresowaniem oceniali wskaźniki pokazujące zróżnicowanie osiągnięć egzaminacyjnych  w dużych ośrodkach miejskich i samorządach powiatowych. Prowadzili dyskusję nad przyczynami tego zjawiska. Z dużą wyrazistością tematyka EWD ukazała konieczność praktycznego stosowania oraz analizowania EWD w kategoriach spójności oświatowej na poziomie Powiatu. Szczególną wymianę zdań wzbudziło zagadnienie porównania wyników uczniów do osiągnięć innych uczniów na podobnym poziomie na przykładzie szkolnictwa w Wielkiej Brytanii. Padały pytania o różnice w zakresie przydatności wskaźników jednorazowych i trzyletnich ( porównanie). Również interesująca dyskusja wywiązała się  nad stosowaniem wskaźników EWD w badaniu wyników egzaminów maturalnych, wobec ich zmieniającego się corocznie poziomu.

              Wykładowczyni wyjaśniła jak korzystać z kalkulatora EWD, jak sprawnie obliczać średnią reszt oraz objaśniła co to jest średnia mediana i jakie ma ona zastosowanie. Zajęcia pełnej uświadomiły dyrektorom znaczenie EWD i znaczenie badania stanu wiedzy„ na wejściu”- egzamin gimnazjalny i „na wyjściu”- egzamin maturalny. Chodzi o śledzenie  maturalnej drogi rozwijającej ucznia i całej populacji w danym roczniku w procesie zdobywania wiedzy. Ważnym oświatowym celem zajęć było nabycie technicznych umiejętności przez uczestników stosowania wskaźników EWD.  

   • Krzysztof Arbaszewski

    Koordynator sieci dyrektorów

******

Protokół ze spotkania sieci
współpracy i samokształcenia dyrektorów 
w dniu 13 lutego 2014 roku w ramach Projektu „Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim”

Spotkanie uczestników sieci odbyło się w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Poskiego w świetlicy szkolnej. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy – Członkowie sieci dyrektorów wyłonieni do udziału w Projekcie. Zebraniu przewodniczył Krzysztof Arbaszewski – koordynator sieci. Powitał wszystkich uczestników, omówił założenia i cele spotkania szkoleniowego z udziałem lektora zewnętrznego pana Andrzeja Wyrozembskiego.

Tematy wiodące:

- Zasady kontroli zarządczej realizowanej w szkole/ odpowiedzialność dyrektora

- Zasady tworzenia prawa wewnątrzszkolnego/statut, zarządzenia dyrektora/

- Zasady pracy z danymi osobowymi w szkole /Co to są dane wrażliwe?/ W omówieniu do tego zagadnienia wykorzystano opracowania prawne oraz komentarze zamieszczone na stronach internetowych, m.in. na stronie GIODO.

Koordynator omówił ponownie zasady logowania się do sieci oraz zasady funkcjonowania sieci od strony technicznej. Przedstawił treść ankiety ewaluacyjnej, a następnie rozdał ją uczestnikom. Ankieta wraz z opracowaniem w załączeniu. W trakcie spotkania wykonano dokumentację fotograficzną. Spotkanie przebiegało zgodnie ze scenariuszem przedstawionym uczestnikom. Scenariusz spotkania w załączeniu.

            Największe ożywienie w dyskusji wzbudził temat danych osobowych. Dyrektorzy podawali różne przykłady z życia szkoły, przytaczali przykłady zachowań rodziców, zwracali uwagę, że w niektórych przypadkach przepisy są zbyt rygorystyczne, stawiali pytania w jaki sposób tworzyć nowe dane osobowe. Wykładowca w sposób przystępny wyjaśniał zawiłości prawne, przestrzegał przed lekceważeniem tych zagadnień.

            W dalszej części omawiał stosowanie prawa wewnątrzszkolnego ze zwróceniem uwagi na rolę zarządzenia dyrektora. Stwierdził, że w wielu przypadkach instytucja zarządzania jest nadmiernie stosowana. Często zarządzenie może być zastąpione przez zwykłe ogłoszenie lub komunikat dyrektora. Wykładowca odpowiedział na szereg pytań związanych z uaktualnieniem statutów. Po przerwie obiadowej pracowano w grupach.

Krzysztof Arbaszewski

 

Koordynator sieci dyrektorów

  • ******
 • Protokół ze spotkania sieci
 • współpracy i samokształcenia dyrektorów
 • w dniu 26 listopada 2013 roku
 • w ramach Projektu „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim”

         Spotkanie sieci odbyło się w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego w świetlicy szkolnej. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy- Członkowie sieci dyrektorów wyłonieni do udziału w Projekcie zgodnie z odrębną procedurą. Lista obecności w załączeniu.

         Zebraniu przewodniczył Krzysztof Arbaszewski - koordynator sieci. Powitał wszystkich uczestników, omówił założenia i cele Projektu, scharakteryzował zadania i zasady funkcjonowania sieci w oparciu o przygotowaną prezentację z następującymi tematami wiodącymi:

- przedstawienie idei pracy sieci w kontekście działań w zakresie edukacji realizowanej na obszarze Powiatu Wyszkowskiego,

- przedstawienie roli i możliwości, jaką odgrywają sieci będące formami doskonalenia nauczycieli,

- zapowiedź prezentacji dobrych praktyk.

           W omówieniu tego zagadnienia wykorzystani opracowanie Bożeny Rokickiej. Tekst opracowania w załączeniu.

       Koordynator omówił także zasady logowania się do sieci oraz zasady funkcjonowania sieci od strony technicznej.  Wręczył gadżety: teczkę i materiały pomocnicze wspierające prace w Projekcie. Przedstawił treść ankiety ewaluacyjnej, a następnie rozdał ją uczestnikom. Ankieta wraz z opracowaniem w załączeniu. W trakcie spotkania wykonano dokumentację fotograficzną.

      Spotkanie przebiegało zgodnie ze scenariuszem przedstawionym uczestnikom. Scenariusz spotkania w załączeniu. Prezentacje multimedialną przekazano do Kierownictwa Projektu.

      W pierwszej fazie spotkania dokonano wzajemnej prezentacji wszystkich uczestników sieci. Każdy z dyrektorów przedstawił się, omówił krótko własne oczekiwania w stosunku do Projektu oraz scharakteryzował placówkę, którą reprezentuje. Zespół sieci składa się głównie z dyrektorów szkół gimnazjalnych i podstawowych uzupełniony o nieliczna grupę dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli.

         Ta część spotkania upłynęła w miłej atmosferze, akcentowano korzyści  płynące z poznania szkół i ich dyrektorów w kontekście głównego celu sieci, jakim jest "Budowa spójności oświatowej na poziomie powiatu”.

         Dyrektorzy w interesujący sposób wypowiedzieli się o swojej pracy oraz o problemach zawodowych typowych dla dyrektorów szkół.

Główne tezy wypowiedzi dotyczące pracy dyrektorów były następujące:

- nadmiar obowiązkowej sprawozdawczości,

- nadmiar obowiązków prawno-administracyjnych,

- ograniczone możliwości ruchu kadrowego w szkole,

- obszary autonomii dyrektora w powiązaniu z realizacją budżetu placówki,

- potrzeba szkolenia w zakresie legislacji wewnętrznej w szkołach.

       Nawiązując do dyskusji w tym punkcie zebrani zaproponowali, aby tematem szkolenia z lektorem zewnętrznym  najbliższego spotkania sieci była tematyka kontroli zarządczej oraz zasad tworzenia prawa wewnątrzszkolnego. Koordynator przyjął te uwagi do realizacji w ramach Projektu. Uczestnicy sieci przedyskutowali i zaakceptowali harmonogram pracy sieci. Materiał w załączeniu.

         Po przerwie obiadowej uczestnicy dyskutowali w grupach nad propozycjami tematycznymi ewentualnych szkoleń, dzielili się uwagami na temat pracy z Internetem, wymieniali adresy ciekawych stron internetowych, linków edukacyjnych, materiałów szkoleniowych. Dyskutowano również o stanie oświaty w powiecie w kontekście istniejącego niżu demograficznego i naboru do szkół ponadgimnazjalnych w nowym roku szkolnym.

        W trakcie zajęć zastosowano m.in. arkusz do ćwiczenia „Diagnoza potrzeb” w celu opracowania pytań badających aktualny i docelowy poziom kompetencji uczestników sieci.

 •                                                                                                                                          Krzysztof Arbaszewski
 •                                                                                                                                    Koordynator sieci dyrektorów

20131126 140739 1 

 20131126 140208

20131126 140246 1

20131126 140234

 • ******
 • Harmonogram pracy sieci współpracy i samokształcenia
 • Budowa spójności edukacyjnej (na poziomie powiatu) – sieć dyrektorów

Spotkanie 1:

Data: Listopad 2013

Miejsce i adres spotkania: Zespół Szkół nr 1

ul I Armii Wojska Polskiego 81

Cele spotkania: Integracja grupy. Diagnoza zasobów do budowania spójności edukacyjnej

Szczegółowy plan spotkania:

1 godzina

Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci. Prezentacja poszczególnych szkół i krótkie omówienie tematów sieci dla nauczycieli na terenie powiatu wyszkowskiego

15 minut

Przerwa

1 godzina

Dyskusja na temat znaczenia spójności edukacyjnej. Dyskusja na temat możliwych obszarów budowania spójności edukacyjnej

15 minut

Przerwa obiadowa

1 godzina

Praca w grupach: określenie szans, zagrożeń i możliwości
Praca w grupach: szukanie obszarów współpracy

15 minut

Przerwa

1 godzina

Planowanie wewnętrznej diagnozy zasobów szkoły do budowania spójności edukacyjnej

15 minut

Przerwa

1 godzina

Prezentacja raportów z wewnętrznych diagnoz zasobów szkół do budowania spójności edukacyjnej

  Planowane działania w sieci:

 • - Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematów na kolejne zajęcia
 • - Dzielenie się pomysłami, propozycjami rozwiązań w obszarze spójności edukacyjnej.
 • - Wyszukiwanie w Internecie ciekawych inspiracji do rozmowy i dyskusji
 • - Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z zarządzaniem oświatą na poziomie powiatu
 • - Dyskusja na temat pomysłu budowania spójności edukacyjnej na poziomie powiatu
 • - Dyskusja na temat wewnętrznej diagnozy szkoły dotyczącej jej zasobów do budowania spójności edukacyjnej
 • - Ustalenie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej zapisów raportu z diagnozy wewnątrzszkolnej
 • - Ustalenie jednorodnego szablonu dla prezentacji raportów
 • - Wybór szkół, które dokonają prezentacji raportów z diagnozy

 Propozycje materiałów samokształceniowych

 • - Scenariusz spotkania z koordynatorem
 • - Przepisy prawa oświatowego i miejscowego
 • - Oferty edukacyjne szkół z poprzednich lat
 • - Ramowe plany nauczania z lat poprzednich

Spotkanie 2:

Data: Styczeń 2014
Miejsce i adres spotkania: Zespół Szkół nr 1

ul I Armii Wojska Polskiego 81

Cele spotkania: Zasady organizacji kontroli zarządczej w szkole oraz tworzenie prawa wewnętrznego

Szczegółowy plan spotkania:

Szkolenie z udziałem lektora zewnętrznego

Tematyka szkolenia: Prawidłowa organizacja kontroli zarządczej w szkole i tworzenie prawa wewnętrznego

1godzina

Cele kontroli zarządczej, zadania dyrektora, obszary podlegające kontroli wewnętrznej (zarządczej), przykładowe zagadnienia kontroli.

Formy i zasady kontroli wewnętrznej (zarządczej), przykładowe zagadnienia kontroli.

15 minut

Przerwa

1godzina

Budowa, struktura statutu szkoły. Nowelizacja statutu szkoły – wzór uchwały w sprawie nowelizacji statutu.

15 minut

Przerwa obiadowa

1godzina

Tworzenie tekstu jednolitego statutu.

Zmiany, które powinny znaleźć się w statutach szkół od 2001 roku do dzisiaj – stan aktualny na dzień dzisiejszy.

15 minut

Przerwa

1godzina

Regulaminy (regulamin pracy rady pedagogicznej oraz regulamin pracy i regulamin organizacyjny)

Zarządzenia dyrektora szkoły – prawidłowe redagowanie, archiwizacja.

15 minut

Przerwa

1godzina

Wydawanie decyzji administracyjnych przez dyrektora szkoły (decyzje administracyjne wydawane przez dyrektora szkoły, placówki oświatowej, wzory decyzji administracyjnej, archiwizacja).

Podsumowanie zajęć

  Planowane działania w sieci:

 • - Jak wyżej oraz dalsza dyskusja o obszarach współpracy.
 • - Dyskusja na temat sieci nauczycielskich i zasad ich pracy.

  Propozycje materiałów samokształceniowych:

 • - Scenariusz spotkania z koordynatorem
 • - Wzorcowy statut szkoły.
 • - Zestaw przykładowych regulaminów rady pedagogicznej, pracy, organizacyjnymi.

Spotkanie 3:

Data: Marzec 2014

Miejsce i adres spotkania: Zespół Szkół nr 1

ul I Armii Wojska Polskiego 81

Cele spotkania: Planowanie nowego roku szkolnego w szkole

Szczegółowy plan spotkania z udziałem wykładowcy zewnętrznego

Tematyka: Budowanie spójności edukacyjnej na terenie powiatu w świetle prawa oświatowego.

1 godzina

Praca w grupach: wypracowanie rozwiązań kompromisowych.

15 minut

Przerwa

1 godzina

Prezentacja efektów pracy poszczególnych nauczycieli

15 minut

Przerwa obiadowa

1 godzina

Praca w grupach: ustalenie propozycji ostatecznych ofert edukacyjnych na bazie rozwiązań kompromisowych.

15 minut

Przerwa

1 godzina

Przygotowanie strategii negocjacyjnej do rozmów z organem prowadzącym oraz stworzenie zrębów koncepcji budowania spójności edukacyjnej na terenie powiatu.

15 minut

Przerwa

1 godzina

Prezentacja efektów pracy poszczególnych nauczycieli.

  Planowane działania w sieci:

 • - Dyskusja na temat efektów pracy poszczególnych sieci lub informacji na ten temat.
 • - Dyskusja na temat ofert edukacyjnych poszczególnych szkół na nowy rok szkolny.
 • - Dyskusja wokół wypracowanego kompromisu związanego z ofertami szkół.

  Propozycje materiałów samokształceniowych:

 • - Scenariusz spotkania z koordynatorem
 • - Oferty edukacyjne poszczególnych szkół z poprzednich lat
 • - Rozporządzenie MEN ws. ramowych planów nauczania
 • - Szkolne plany nauczania poszczególnych szkół

Spotkanie 4:

Data: Maj 2014

Miejsce i adres spotkania: Zespół Szkół nr 1

ul I Armii Wojska Polskiego 81

Cele spotkania: Planowanie nowego roku szkolnego – wypracowanie kompromisu

Szczegółowy plan spotkania

2 godziny

Spotkanie z organami prowadzącymi.

15 minut

Przerwa

1 godzina

Przedstawienie propozycji zmian zmierzających do budowania spójności edukacyjnej oraz dyskusja panelowa nad nimi. Negocjacje.

15 minut

Przerwa

1 godzina

Przygotowanie do rozpoczęcia prac nad arkuszami organizacyjnymi i do wprowadzenia zmian zawartych w uzgodnionej koncepcji spójności.

15 minut

Przerwa obiadowa

1 godzina

Wypracowanie ostatecznych ofert zaakceptowanych przez organy prowadzące oraz wypracowanie innych elementów koncepcji spójności edukacyjnej.

  Planowane działania w sieci:

 • - Dyskusja na temat strategii negocjacyjnej do rozmów z organami prowadzącymi oraz wokół zrębów koncepcji spójności.

  Propozycje materiałów samokształceniowych:

 • - Scenariusz spotkania z koordynatorem
 • - Przykładowe strategie rozwoju oświaty na terenie powiatu (np. z lat ubiegłych, z innych powiatów)
 • - Materiały będące w opracowaniu do aktualnej strategii oświatowej dla Powiatu Wyszkowskiego.

SZUKAJ

Copyright © 2008-2013 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by olwebdesign.com